Onderwijs en begeleiding

ONDERWIJS & BEGELEIDING
Als ouder bent u wellicht benieuwd naar wat uw zoon of dochter op school doet en hoe wij uw zoon of dochter ondersteunen. De belangrijkste speerpunten lichten wij hieronder toe.

Taal en rekenen
Het taal- en rekenonderwijs staat sinds 2010 op de kaart bij MBO Utrecht. Dit heeft geresulteerd in meer en beter taal- en rekenonderwijs en aandacht voor de uitdagingen om dit onderwijs te organiseren bij MBO Utrecht.

In het mbo moeten studenten aan het einde van hun studie centraal examen doen in Nederlands en rekenen. Studenten die een mbo-4 opleiding volgen, maken ook een centraal examen Engels (vanaf studiejaar 2017-2018).

Keuzedelen
Sinds schooljaar 2016-2017 is het mbo-onderwijs ingrijpend aan het veranderen. Het onderwijs is op een nieuwe manier ingedeeld voor een nog betere en flexibele aansluiting op de arbeidsmarkt. De eisen waaraan een student moet voldoen, zijn beschreven in een kwalificatiedossier. In de nieuwe opzet bestaat een opleiding uit een basisdeel, profieldeel en een keuzedeel.

Basisdeel (± 50% van de studielast)
Het basisdeel (± 50% van de studielast) bestaat uit twee onderdelen: het generieke en het beroep specifieke onderdeel. In het generieke onderdeel staan de eisen voor taal, rekenen, loopbaan en burgerschap. Het beroep specifieke onderdeel bevat de kerntaken en werkprocessen die hetzelfde zijn voor alle beroepen die in het kwalificatiedossier zijn opgenomen.

Profieldeel (± 35% van de studielast)
Het profiel bestaat uit beroepsgerichte taken, de verschillen tussen de beroepen (kwalificaties). Het profiel beschrijft kerntaken en werkprocessen.

Keuzedeel (± 15% van de studielast)
Keuzedelen zijn een ‘plus’ voor de student. Je versterkt als student je positie als je op zoek gaat naar een baan. Zo kun je je opleiding verbreden met het keuzedeel ‘Ondernemerschap’ of ‘Duits’. Iedere opleiding biedt een aantal keuzedelen aan. Meer informatie over keuzedelen kunt u <hier> vinden.

Begeleiding

Loopbaanbegeleiding
Bij MBO Utrecht krijgt iedere student individuele loopbaanbegeleiding. In de loopbaanbegeleiding stimuleren wij studenten om zijn of haar capaciteiten en talenten te ontdekken en te ontwikkelen.

  • Het onderwijsteam is verantwoordelijk voor de basisondersteuning van studenten. De ondersteuning begint in de klas, bij iedere docent.
  • Iedere student heeft een studieloopbaanbegeleider (SLB’er), die hem of haar ondersteunt bij de studievoortgang en in de gaten houdt of extra ondersteuning nodig is.
  • De SLB’er is als een coach van de student. De loopbaanontwikkeling staat centraal bij de ondersteuning.
  • MBO Utrecht biedt aan studenten aanvullende ondersteuning die niet door het onderwijsteam kan worden geboden.

Passend Onderwijs
Passend onderwijs betekent bij MBO Utrecht dat elke geplaatste student een passend onderwijsaanbod krijgt. Hierbij gaan we uit van de mogelijkheden van de student. Meer informatie over passend onderwijs bij MBO Utrecht vindt u hier.

Dyslexie
Studenten met dyslexie hebben recht op aanpassingen tijdens hun studie, waaronder het gebruik van het computerprogramma Kurzweil 3000. De kosten voor de aanschaf en het gebruik van de software zijn voor MBO Utrecht. De studenten mogen de software thuis en op school gebruiken zolang ze bij MBO Utrecht student zijn. De software kunnen ze op hun eigen laptop, telefoon of tablet installeren, met behulp van een persoonlijk licentiecode die ze via school aanvragen.