Zak/slaagregeling: wanneer ontvang je je diploma?

Je bent geslaagd voor je opleiding en ontvangt een diploma als je voldoet aan de volgende voorwaarden:

1. De beroepsspecifieke examenonderdelen van je opleiding zijn met minimaal een voldoende of een 5,5 beoordeeld.
2. Je hebt voldaan aan de landelijk vastgestelde eisen voor de generieke examenonderdelen Nederlands en rekenen én aanvullend voor niveau 4 Engels.

Entree:
– Student moet examen Nederlands en rekenen hebben gemaakt.
– Resultaten Nederlands en rekenen tellen niet mee voor het diploma.

Niveau 2 en 3:
– Nederlandse taal en rekenen minimaal een 5 en een 6 zijn (willekeurige volgorde)

Niveau 4 opleiding:
– Nederlandse taal, Engels en rekenen: het resultaat van de examens moet minimaal een 5 en tweemaal 6 zijn (in willekeurige volgorde).

3. Je hebt de programma’s voor LOB en Burgerschap doorlopen en je hebt voldaan aan de inspanningseisen;
4. Je hebt de beroepspraktijkvorming (BPV) met goed gevolg afgesloten;
5.  Je hebt alle keuzedelen afgerond met een examen.
– Het gemiddelde examenresultaat voor de keuzedelen is ten minste een cijfer 6;
– Voor minimaal de helft van de keuzedelen is ten minste een cijfer 6 behaald;
– Het resultaat van een keuzedeel is minimaal een cijfer 4;
– De omvang in SBU van een keuzedeel weegt niet mee in de weging van het gemiddelde;

6. Indien vereist: je hebt voldaan aan de wettelijke beroeps- en/of branchevereisten.

Cum laude regeling

Bij MBO Utrecht kun je vanaf cohort 2020, in aanmerking komen voor het predicaat ‘cum laude’. Als je hiervoor in aanmerking wilt komen moet je voldoen aan alle drie de volgende voorwaarden:

  1. Het gemiddelde van alle eindwaarderingen, in cijfer of in woord, op de resultatenlijst is niet lager dan het cijfer 8,0.
  2. Het laagste cijfer, in cijfer of in woord, op de resultatenlijst is niet lager dan het cijfer 7,0.
  3. Je hebt je opleiding binnen de nominale onderwijstijd, zoals vastgelegd in de OER en het studentenstatuut, afgerond.

Wanneer kom je hiervoor niet in aanmerking:

a. Bij vastgestelde fraude vervalt het recht op cum laude.
b. Bij vrijstelling zonder eindcijfer op je resultatenlijst, wordt geen cum laude verleend.
c. Als je meer dan 1 herkansing nodig had voor een examen.
d. Als je niet voldoet aan de onder 1, 2 en 3 genoemde voorwaarden.

Mbo-verklaring of certificaat

Het kan zijn dat je, om wat voor reden dan ook, zonder diploma de opleiding verlaat. In dat geval krijg je van de examencommissie van MBO Utrecht een mbo-verklaring mee. Dat is een overzicht van alle examenresultaten die je tot het moment van uitschrijven hebt behaald. Let op: de mbo-verklaring is géén certificaat of diploma. Deze verklaring heeft voor werkgevers niet de waarde die gelijkwaardig is aan een diploma en de examencommissie van je vervolgopleiding bepaalt of jij een vrijstelling ontvangt op basis van de mbo-verklaring of niet.

Certificaat
De opleiding specifiek gericht op het behalen van een mbo-certificaat wordt aangeboden in de derde leerweg (onbekostigd). De opleiding bestaat in principe uit zowel onderwijs als beroepspraktijkvorming. Je legt examens af waarin wordt beoordeeld of is voldaan aan de certificaat-eisen.